Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 20.6.2012

1. Všeobecná ustanovení

Marek Škvor, Ostředek 72, 257 24 Chocerady, provozovatel internetového serveru BABY-FRIENDLY-HOTEL.CZ (dále též jen BFH).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi BFH, a Spotřebitelem. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je to smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně poskytovatel. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Poskytovatel služby nebo též Poskytovatel – subdodavatel BFH, který poskytuje služby nebo zboží, které jsou obsahem voucheru a zároveň přijímá vouchery BFH na nákup tohoto zboží nebo služeb, a to v plné hodnotě voucheru.

Spotřebitel – je jím osoba, která spotřebitelskou smlouvu uzavřela, a může následně uplatnit voucher u Poskytovatele a využít tak výhody z něho plynoucí.

Uzavření smlouvy – objednávka Spotřebitele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu BFH. Spotřebiteli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky e-mailem ze strany BFH); Souhlasem Spotřebitele s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas uvedený při objednávce voucheru.

Voucher – je poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží či služby u Poskytovatelů. Tento voucher dává Spotřebiteli oprávnění využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a příp. i za dalších podmínek uvedených na voucheru.

Nabídka – konkrétní nabídka voucheru na BFH zveřejněna na internetovém portálu BFH. Má stanovenou prodejní cenu, dobu platnosti a případně další podmínky a omezení.

3. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky Spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Spotřebitel odesláním objednávky souhlasí s odesíláním e-mailingu s denní nabídkou na serveru.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách BFH

4. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Spotřebitele, potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Spotřebitel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřní analýzy.

Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Jeho osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od Spotřebitelů nejsou poskytovány třetím osobám.

5. Uzavření smlouvy a její obsah

1. Obsah smluvního vztahu

Obsahem smluvního vztahu je závazek BFH zajistit zaslání voucheru popsaného ve smlouvě a závazek Spotřebitele zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet BFH za stanovených podmínek. Spotřebitel může objednat voucher pouze z aktuální nabídky BFH.

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek www.baby-friendly-hotel.cz. Jejím předmětem bude voucher z aktuální Nabídky.

3. Voucher a jeho doručení

Za doručení voucheru Spotřebiteli se považuje doručení e-mailu s elektronickou verzí voucheru ve formátu PDF.

4. Plnění objednaných služeb

Voucher bude zaslán maximálně do tří dnů od připsání uhrazené ceny na bankovní účet BFH.
Doba platnosti a další podmínky užití Voucheru jsou uvedena na samotném Voucheru a taky v popisu Nabídky.
BFH dále neručí za kvalitu ani rozsah služeb nabízených Poskytovatelem po předložení voucheru.

5. Podmínky uplatňování Voucherů

Voucher může být využit pouze jednou.

Je výhradně na Poskytovateli, jestli může být Voucher uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo kupony, které akceptuje.

Voucher uplatněný nebo užitý v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v rozporu se zákonem se stává neplatný.

V případě zrušení již objednaného pobytu u poskytovatele, má poskytovatel možnost aplikovat své standardní stornopodmínky.

Platnost Voucheru je na něm vyznačena datem.

Jenom jeden Voucher může být uplatněn v rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod z něho plynoucích u Poskytovatele), pokud to Poskytovatel nestanoví jinak.

Ani Poskytovatel ani BFH nejsou zodpovědni a neručí za ukradený nebo ztracený Voucher.

6. Cena a platební podmínky

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách BFH. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce. Cena může být Spotřebitelem uhrazena bankovním převodem.
Při bankovním převodu je Spotřebitel povinen uhradit celkovou cenu objednávky ihned, nejpozději však tak, aby se finanční prostředky objevily na účtu BFH do 2 dnů od vytvoření objednávky. Po připsání plné částky na bankovní účet BFH bude objednávka dokončena a Spotřebitel bude informován e-mailem.

7. Ukončení smluvního vztahu

1. Odstoupení od smlouvy

a. BFH je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

i. V případě zrušení poskytování služby uvedené ve voucheru ze strany Poskytovatele.

ii. Z důvodů hrubého porušení podmínek pro uplatnění voucheru ze strany Spotřebitele. V takovém případě nemá Spotřebitel nárok vrácení peněžních prostředků.

b. Spotřebitel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

i. V případě hrubého porušení povinností BFH, plynoucích z uzavřené smlouvy.

ii. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli služeb doručeno nejpozději 14. dne od doručení Voucheru. Po této lhůtě nelze stornovat nákup kuponu a žádat o vrácení peněžní částky.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou (nejlépe prostřednictvím elektronické pošty). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení voucheru budou peníze za voucher zaslány převodem na účet sdělený Spotřebitelem, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy o koupi voucheru.

8. Reklamace

Po uzavření smlouvy není Provozovatel serveru www.baby-friendly-hotel.cz povinen poskytovat Uživateli žádné další služby kromě dodání Voucheru elektronickou cestou, jak je popsáno v těchto obchodních podmínkách. Veškeré reklamace je Uživatel povinen uplatnit písemně na kontaktní adrese Obchodníka. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Provozovatel – Marek Škvor

Obchodník – poskytovatel služeb

Uživatel – zákazník

Obchodník odpovídá za kvalitu provedené služby v plném rozsahu, vzhledem k této skutečnosti se mu ukládá povinnost řešit reklamace.

V případě reklamací je Obchodník na základě uzavřené smlouvy mezi Provozovatelem a Obchodníkem povinen vyplatit zákazníkovi náhradu škody.

Nelze vymáhat škodu od provozovatele serveru.

Každý voucher má omezenou platnost. Pokud zákazník neuplatní svůj voucher v období platnosti voucheru, které je na voucheru uvedené, nevyužitý voucher se automaticky stává neplatným.

U neplatného voucheru nelze požadovat vrácení peněžní částky, za kterou byl voucher zakoupený.

Nelze požadovat náhradu.

9. Závěrečná ustanovení

BFH si vyhrazuje právo měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Pro Spotřebitele jsou platné vždy ty Všeobecné obchodní podmínky, které byly platné v době uzavření spotřebitelské smlouvy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje spotřebitele, potřebné pro komunikaci s výše uvedenými subjekty, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené spotřebitelské smlouvy. Spotřebitel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely marketingových aktivit provozovatele.

Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Jeho osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění.

Uživatel si je vědom skutečnosti, že veškerá diskuze, komentáře, hodnocení a zprávy v jiných komunikačních kanálech na www.baby-friendly-hotel.cz jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí uživatele. Provozovatel žádným způsobem neručí za obsah takto publikovaných informací a vyhrazuje si právo k jejich úpravám nebo odstranění.
 

 

 

Baby Friendly Hotel

© 2024 BABY FRIENDLY HOTEL